ERASMUS+

Projekt Modra pikica in Erasmus plus, prijavljen v letu 2019, je projekt KA1, šolska partnerstva, v katerem smo omogočali strokovnim delavcem vrtca obisk v različnih partnerskih organizacijah. V projektu smo izvedli mobilnosti na Češko in Hrvaško, Tema projekta je bila povezana z montessori pedagogiko in gozdnimi vrtci.

Projekt Modra pikica in Erasmus plus, prijavljen v letu 2020, je projekt KA1, šolska partnerstva, v katerem omogočamo strokovnim delavcem vrtca obisk v različnih partnerskih organizacijah. V projektu načrtujemo mobilnosti na Češko, Norveško, Hrvaško. Tematika projekta je montessori pedagogika, dve strokovni delavki bosta poučevali v sorodnem vrtcu na Češkem, ostali strokovni delavci pa bodo opazovali v partnerskih organizacijah. Nadgrajujemo projekt iz prejšnjega leta in poglabljamo svoje znanje iz gozdne pedagogike ter trajnostnega razvoja. Tako bo 6 strokovnih delavcev opazovalo te dejavnosti v treh različnih državah.

Project Modra pikica in Erasmus plus, applied in 2019, is a KA1 project, school partnerships, in which we enabled kindergarten teachers to visit partners from Czech Republic and Croatia.The theme of the project was related to Montessori pedagogy and forest kindergartens.

Modra pikica and Erasmus plus 2020 project, applied in 2020, is a KA1 project, a school partnership in which we enable kindergarten professionals to visit various partner organizations. The project plans mobilities to the Czech Republic, Norway and Croatia. The theme of the project is Montessori pedagogy, two professionals will teach in a related kindergarten in the Czech Republic, and other professionals will do job shadowings in partner organizations. We are upgrading the project from the previous year and deepening our knowledge of forest pedagogy and sustainable development. Thus, 6 professionals will observe these activities in three different countries.

Children SAFETY in Outdoor Kindergartens for the better learning results

V projektu Erasmus plus, KA2 sta sodelovala dva gozdna vrtca ter naš montessori vrtec. Ustvarjanje varnega okolja za otroke je prioriteta v vseh treh vrtcih terje bila tudi tema tega projekta. Cilj projekta je bil izboljšati kakovost predšolske vzgoje z izmenjavo dobrih praks in odgovoriti na vprašaje, kako zagotoviti čim večjo varnost v času, ko so otroci na prostem.

Cilji projekta so bili:

 1. povečati usposobljenost zaposlenih (učiteljskega in administrativnega osebja) o varnosti otrok
 2. delitev znanja in najboljših praks med partnerskimi vrtci
 3. pripraviti varnostne smernice za otroke na podlagi pedagogike na prostem in najboljših primerov partnerskih držav.

Partnerji:

 • VSI Lauko darzelis (Litva);
 • Modra pikica (Slovenija);
 • Waldkindergarten Flensburg e.V. (Nemčija)

Pripravili smo 3 virtualne aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja in 3 fizične aktivnosti, vsaka partnerska organizacija je dvakrat gostila učiteljski tim.

Children SAFETY in Outdoor Kindergartens for the better learning results

Two forest kindergartens and our Montessori kindergarten were involved in the project Erasmus plus, KA2. The topic was creating a safe environment for children. The aim of the project was to improve the quality of pre-school education by sharing good practices and answering questions about how to maximize safety while children are outdoors.

Project goals were:

 1. to increase the competence of employees (teaching and administrative staff) on child safety
 2. sharing knowledge and best practices among partner kindergartens
 3. Develop safety guidelines for children based on outdoor pedagogy and best practices from partner countries.

Partners:

 • ALL Lauko darzelis (Lithuania);
 • Modra pikica (Slovenia);
 • Waldkindergarten Flensburg e.V. (Germany)

We prepared 3 vitual learning, teaching and training activities and three phisical mobilities, each partner organization hosted a teaching team twice. All visits werel related to the topic of safety.

LIFESTEPS

Projekt LIfeSteps je projekt Erasmus plus, KA2, ki je povezoval partnerski vrtec iz Romunije, kot koordinator, partnerski vrtec iz Italje, Španije ter naš vrtec Modra pikica.
Naslavljal je problem, da otroci v predšolski dobi pogosto ne pridobijo spretnosti in uporabnih znanj, s pomočjo katerih bi lahko bili bolj samostojni. Odgovornost za razvoj samostojnosti pa je tako na starših kot na vrtcih, ki jih obiskujejo. Naš cilj je v treh letih projekta je bil raziskati primere dobre prakse v sodelujočih vrtcih ter pokazati, s pomočjo katerih metod in oblik dela najbolj optimalno razvijamo otrokovo samostojnost in s tem tudi samozavest. Vloga Modre pikice, ki je montessori vrtec je bil tas, da pokažemo na primere dobre prakse s področja montessori pedagogike.
V projektu smo načrtovali pet aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja, dve od teh sta bili v Sloveniji.

Partnerji/vrtci:

 • GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COZIA Romania
 • Modra pikica, Ljubljana, Slovenija
 • Fundación Patronanto Avemariano de Granada C.E.P. AVE MARIA CASA MADRE Španija
 • Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti ” Italija

LIFESTEPS

The LIfeSteps project is an Erasmus plus, KA2 project that connects partner kindergarten from Romania, coordinator, partner kindergarten from Italy, Spain and our kindergarten Modra pikica.
It addressed the problem that preschool children often do not acquire the skills and useful knowledge to help them become more independent. However, the responsibility for developing independence lies with the parents and kindergartens they attend. Our goal in the two years of the project was to investigate examples of good practice in participating kindergartens and to show which methods best optimize the development of a child’s independence and thus also self-confidence. The role of the Modra pikica, which is a montessori kindergarten, was to show examples of good practice in the field of montessori pedagogy.
The project planned five Learning, teaching and training activities, two of which was in Slovenia.

Partners:

 • GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COZIA Romania
 • Modra pikica, Ljubljana, Slovenija
 • Fundación Patronanto Avemariano de Granada C.E.P. AVE MARIA CASA MADRE Španija
 • Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti ” Italija

Projekt Lifesteps je potekal tri leta in v okviru projekta smo pripravili smo 4 module: Učenje z zavedanjem, Učenje za življenje, Naredim sam, Živimo skupnosti. V okviru teh 4 modulov, ki smo jih pripravljali skozi celoten projekt in poglobili na naših aktivnostih učenja in poučevanje, smo pripravili tudi naslednje rezultate: praznovanje različnih dni (npr. dan za hvaležnost, pomlad, dan drugačnosti…), dneve smo fotografirali ter jih združili v knjižico na 72 straneh. Izdelali smo tudi pripomočke za samostojnost v vrtcu (kako se otrok samostojno oblači, samostojno pripravi malico, se uredi…), na podlagi tega je nastal program za samostojnost na 37 straneh. Hkrati smo v vseh vrtcih naredili izboljšave na igriščih: nova igrala (npr. lesena kuhinja, kotiček za delo z vodo, glasbeni inštrument, zasajene rože, zeliščni in zelenjavni vrt…) V okviru projekta Modra pikica in Erasmus plus, pa smo izdelali labirint, kar je dobro povezalo naša projekta KA1 in KA2.

Na voljo sta vam spodnja rezultata, več pa si lahko ogledate tudi na fotografijah.

RESULTS

DAILY LIFE`S SKILLS

Life`s skills Program

FUTURE CHILD, GREEN KINDERGARTENS

Projekt Future child, green kindergartens je projekt Erasmus plus, KA2. Projekt koordinira Modra pikica, partnerji pa so Vrtec Galjevica iz Ljubljane, Linerla barnehage in Skrarunga barehage iz Kristiansanda na Norveškem ter gozdni vrtec Jelinek iz Kunštata v Češki republiki. Aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja bodo potekale na Češkem, na Norveškem, zaključna aktivnost učenja pa bo potekala v zadnjem tednu v maju 2020 v Ljubljani. Na tem srečanju bomo organizirali tudi zaključno konferenco, kjer bomo predstavili rezultate projekta, učna gradiva s področja trajnostnega razvoja, ki je tema našega projekta. Izdelali bomo tudi koledar, ki bo predstavljal trajnostni razvoj v najširšem smislu. To pomeni tematiko ekologije kot tudi miru in strpnosti.

Partnerji/vrtci:

 • Modra pikica – koordinator
 • Vrtec Galjevica
 • Skarungen barnehage
 • Linerla barnehage
 • Jelinek, Kunštat

THE FUTURE CHILD, GREEN KINDERGARTENS

The Future child, green kindergartens project is the Erasmus plus project, KA2. The project is coordinated by the Modra pikica, and partners include the Galjevica Kindergarten in Ljubljana, Linerla barnehage and Skrarunga barehage in Kristiansand, Norway, and the Jelinek Forest Kindergarten in the Czech Republic. Learning, teaching and training activities will take place in the Czech Republic, Norway, and the final learning activity will take place in the last week in May 2020 in Ljubljana. At this meeting we will also organize a closing conference where we will present the results of the project, teaching materials in the field of sustainable development, which is the theme of our project. We will also create a calendar that represents sustainable development in the broadest sense. This means ecology as well as peace and tolerance.

Partners:

 • Modra pikica – koordinator
 • Vrtec Galjevica
 • Skarungen barnehage
 • Linerla barnehage
 • Jelinek, Kunštat