ERASMUS+

Projekt Modra pikica in Erasmus plus, prijavljen v letu 2019, je projekt KA1, šolska partnerstva, v katerem omogočamo strokovnim delavcem vrtca obisk v različnih partnerskih organizacijah. Poleg opazovanja na delovnem mestu, imajo možnost nekateri strokovni delavci vrtca tudi poučevati v angleškem jeziku. V projektu načrtujemo mobilnosti na Češko, Norveško, Irsko, Italijo in v Litvo. Tema projekta je povezana z montessori pedagogiko in gozdnimi vrtci. Tako da v projektu sodelujemo organizacije iz teh dveh področij.

Project Modra pikica in Erasmus plus, applied in 2019, is a KA1 project, school partnerships, in which we enable kindergarten teachers to visit various partner organizations.Some will do job shadowings, some kindergarten professionals also have the opportunity to teach in English. The project plans mobility to the Czech Republic, Norway, Ireland, Italy and Lithuania. The theme of the project is related to Montessori pedagogy and forest kindergartens. So organizations from these two areas are involved in the project.

Projekt Modra pikica in Erasmus plus, prijavljen v letu 2020, je projekt KA1, šolska partnerstva, v katerem omogočamo strokovnim delavcem vrtca obisk v različnih partnerskih organizacijah. V projektu načrtujemo mobilnosti na Češko, Norveško, Hrvaško. Tematika projekta je montessori pedagogika, dve strokovni delavki bosta poučevali v sorodnem vrtcu na Češkem, ostali strokovni delavci pa bodo opazovali v partnerskih organizacijah. Nadgrajujemo projekt iz prejšnjega leta in poglabljamo svoje znanje iz gozdne pedagogike ter trajnostnega razvoja. Tako bo 6 strokovnih delavcev opazovalo te dejavnosti v treh različnih državah.

Modra pikica and Erasmus plus 2020 project, applied in 2020, is a KA1 project, a school partnership in which we enable kindergarten professionals to visit various partner organizations. The project plans mobilities to the Czech Republic, Norway and Croatia. The theme of the project is Montessori pedagogy, two professionals will teach in a related kindergarten in the Czech Republic, and other professionals will do job shadowings in partner organizations. We are upgrading the project from the previous year and deepening our knowledge of forest pedagogy and sustainable development. Thus, 6 professionals will observe these activities in three different countries.

Children SAFETY in Outdoor Kindergartens for the better learning results

V projektu Erasmus plus, KA2 sodelujeta dva gozdna vrtca ter naš montessori vrtec. Ustvarjanje varnega okolja za otroke je prioriteta v vseh treh vrtcih ter tema tega projekta. Cilj projekta je izboljšati kakovost predšolske vzgoje z izmenjavo dobrih praks in odgovoriti na vprašaje, kako zagotoviti čim večjo varnost v času, ko so otroci na prostem.

Cilji projekta:

 1. povečati usposobljenost zaposlenih (učiteljskega in administrativnega osebja) o varnosti otrok
 2. delitev znanja in najboljših praks med partnerskimi vrtci
 3. pripraviti varnostne smernice za otroke na podlagi pedagogike na prostem in najboljših primerov partnerskih držav.

Partnerji:

 • VSI Lauko darzelis (Litva);
 • Modra pikica (Slovenija);
 • Waldkindergarten Flensburg e.V. (Nemčija)

Pripravljamo 6 aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja, vsaka partnerska organizacija bo dvakrat gostila učiteljski tim. Vsi obiski bodo povezani s temo varnosti.

Children SAFETY in Outdoor Kindergartens for the better learning results

Two forest kindergartens and our Montessori kindergarten are involved in the project Erasmus plus, KA2. Creating a safe environment for children is a priority in all three kindergartens and is the theme of this project. The aim of the project is to improve the quality of pre-school education by sharing good practices and answering questions about how to maximize safety while children are outdoors.

Project goals:

 1. to increase the competence of employees (teaching and administrative staff) on child safety
 2. sharing knowledge and best practices among partner kindergartens
 3. Develop safety guidelines for children based on outdoor pedagogy and best practices from partner countries.

Partners:

 • ALL Lauko darzelis (Lithuania);
 • Modra pikica (Slovenia);
 • Waldkindergarten Flensburg e.V. (Germany)

We are preparing 6 learning, teaching and training activities, each partner organization will host a teaching team twice. All visits will be related to the topic of safety.

LIFESTEPS

Projekt LIfeSteps je projekt Erasmus plus, KA2, ki povezuje partnerski vrtec iz Romunije, koordinator, partnerski vrtec iz Italje, Španije ter naš vrtec Modra pikica.
Naslavlja problem, da otroci v predšolski dobi pogosto ne pridobijo spretnosti in uporabnih znanj, s pomočjo katerih bi lahko bili bolj samostojni. Odgovornost za razvoj samostojnosti pa je tako na starših kot na vrtcih, ki jih obiskujejo. Naš cilj je v dveh letih projekta raziskati primere dobre prakse v sodelujočih vrtcih ter pokazati, s pomočjo katerih metod in oblik dela najbolj optimalno razvijamo otrokovo samostojnost in s tem tudi samozavest. Vloga Modre pikice, ki je montessori vrtec je, da pokaže na primere dobre prakse s področja montessori pedagogike.
V projektu načrtujemo pet aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja, dve od teh bosta v Sloveniji.

Partnerji/vrtci:

 • GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COZIA Romania
 • Modra pikica, Ljubljana, Slovenija
 • Fundación Patronanto Avemariano de Granada C.E.P. AVE MARIA CASA MADRE Španija
 • Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti ” Italija

LIFESTEPS

The LIfeSteps project is an Erasmus plus, KA2 project that connects partner kindergarten from Romania, coordinator, partner kindergarten from Italy, Spain and our kindergarten Modra pikica.
It addresses the problem that preschool children often do not acquire the skills and useful knowledge to help them become more independent. However, the responsibility for developing independence lies with the parents and kindergartens they attend. Our goal in the two years of the project is to investigate examples of good practice in participating kindergartens and to show which methods best optimize the development of a child’s independence and thus also self-confidence. The role of the Modra pikica, which is a montessori kindergarten, is to show examples of good practice in the field of montessori pedagogy.
The project plans five Learning, teaching and training activities, two of which will be in Slovenia.

Partners:

 • GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COZIA Romania
 • Modra pikica, Ljubljana, Slovenija
 • Fundación Patronanto Avemariano de Granada C.E.P. AVE MARIA CASA MADRE Španija
 • Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti ” Italija

FUTURE CHILD, GREEN KINDERGARTENS

Projekt Future child, green kindergartens je projekt Erasmus plus, KA2. Projekt koordinira Modra pikica, partnerji pa so Vrtec Galjevica iz Ljubljane, Linerla barnehage in Skrarunga barehage iz Kristiansanda na Norveškem ter gozdni vrtec Jelinek iz Kunštata v Češki republiki. Aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja bodo potekale na Češkem, na Norveškem, zaključna aktivnost učenja pa bo potekala v zadnjem tednu v maju 2020 v Ljubljani. Na tem srečanju bomo organizirali tudi zaključno konferenco, kjer bomo predstavili rezultate projekta, učna gradiva s področja trajnostnega razvoja, ki je tema našega projekta. Izdelali bomo tudi koledar, ki bo predstavljal trajnostni razvoj v najširšem smislu. To pomeni tematiko ekologije kot tudi miru in strpnosti.

Partnerji/vrtci:

 • Modra pikica – koordinator
 • Vrtec Galjevica
 • Skarungen barnehage
 • Linerla barnehage
 • Jelinek, Kunštat

THE FUTURE CHILD, GREEN KINDERGARTENS

The Future child, green kindergartens project is the Erasmus plus project, KA2. The project is coordinated by the Modra pikica, and partners include the Galjevica Kindergarten in Ljubljana, Linerla barnehage and Skrarunga barehage in Kristiansand, Norway, and the Jelinek Forest Kindergarten in the Czech Republic. Learning, teaching and training activities will take place in the Czech Republic, Norway, and the final learning activity will take place in the last week in May 2020 in Ljubljana. At this meeting we will also organize a closing conference where we will present the results of the project, teaching materials in the field of sustainable development, which is the theme of our project. We will also create a calendar that represents sustainable development in the broadest sense. This means ecology as well as peace and tolerance.

Partners:

 • Modra pikica – koordinator
 • Vrtec Galjevica
 • Skarungen barnehage
 • Linerla barnehage
 • Jelinek, Kunštat